Design and Decor of Children Bedrooms

Kid 1

Dizajni dhe Dekori i Dhomave te Femijeve

For children, their room is not only a place where they sleep, but it is a place where they undertake other activities such as studying, reading, doing their homework, play and visit with friends etc; therefore, when we plan or design such a room we should have a child in mind and thrive to create a space which is suitable for all these activities and which place at the same time will be a practical, cosy and functional place for years to come.

Per femijet dhoma e tyre eshte kthina ku perveq gjumit ata e shfrytezojne edhe per aktivitete tjera si vendi ku mesojne dhe i kryejne detyrat e shtepise, lexojne, luajne dhe shoqerohen me femijet tjere qe vijne ne vizite; andaje kur planifikohet ose dizajnohet dhoma e femiut duhet qe te synohet me u kriju nje hapsire e tille e cila do t’ju sherbej te gjitha ketyre funckioneve, dhe e cila ne te njejten kohe do te jet e kendshme, praktike dhe funcionale per shume vite ne vijim.

Children bedroom design apart from being fun, it can be challenging at the same time. This is because children grow up fast and their preferences may change easily and fast, so either they get tired from their previous room design or it no longer fulfills their needs as they grow up.

Dizajnimi i dhomave te femijve perveq qe paraqet kenaqesi, ne te njeten kohe paraqet edhe sfide, sepse femijet riten shume shpejte dhe preferencat e tyre ndryshojne shpejte dhe shpesh keshtu qe atyre shume shpejte mund te mos ju pelqej ose pershtatet dekori dhe dizajni paraprak.
kid 4- custom furn. attic
image via pinterest
To make sure that we are not ending up with a design which the child will outgrow fast and will not be liked within a short time we should consider some design basics.

Qe te behemi te sigurt se me rastin e dizajnimit nuk do te perfundojm me nje dizajn ose stil te dhomes i cili femiut nuk do t’i pelqej ose pershtatet pas nje kohe te shkurter, duhet qe t’i marim parasysh disa gjera bazike qe kan te bejne me dizajnin e ketyre hapsirave.

One of the basic points to consider when designing children bedrooms is to think about what furniture we are going to put in children bedrooms, since this is the costliest investment. It is preferable to go for simple furniture with straight lines and solid colours. A bed in a shape of a car or boat will be good for a 7 or 8 year old, but when he grows older at 12 or 13 it will be time for a new bed, and this means an extra expense. Therefore, if we keep the furniture simple we will have an opportunity to change their look by adding different accessories which would be interesting and appropriate for the age of the child, and which will not cost you a fortune.

Gjeja kryesore qe duhet te miret parasysh eshte perzgjedhja e mobiljeve, pasi qe kjo eshte pjesa me e kushtueshme e dizajnit te dhomes. Preferohet qe te zgjidhen mobilje te thjeshta, pa dekorime te tepruara dhe pa ngjyra te shumta. Nje shtrat qe ka formen e vetures eshte shume i mire per nje 7 vjeqar por kur ai te behet 12 ose 13 vjeq eshte koha per ti bler shtrat te ri, e kjo do te thot shpenzime shtese. Pra, sa me me te thjeshta te jen mobiljet aq me flexibile do te jen ato, sepse pastaj me perdorimin e akcesoreve te ndryshem dhe perdorimin e ngjyrerave tjera ne mund te bejme ndrime te shpejta dhe jo aq te kushtueshme.

The best experts on what the children like or dislike are the children themselves; therefore, when designing a child’s bedroom it is important to give the child an opportunity to have their say. It is important to allow them to be creative and express their personality by allowing them to select some of the furniture and a colour that they want to be present in their room because this will be their private space which will reflect their personality; and this, who knows, will make them keep their room clean and in order. Therefore, if we keep the basics such as furniture, walls and floor simple then we will give the children an autonomy to select some of the accessories and colours which will be easily changed over time and which will not be costly changes.

Ekspertet me te mire lidhur me ate se cka ju pelqejne femijeve me se shumti jane vet femijet. Andaj, kur te behet mobilimi dhe dizajnimi i dhomes se femiut eshte me rendesi qe ti japim mundesi femiut qe ta ket mendimin e vet. Eshte mire qe t’i lejojme atyre te jen kreativ dhe te shprehin personalitetin e tyre duke ju dhene mundesin qe te bejne perzgjedhjen e ndonjeres nga mobiljet si dhe ngjyrerave te dhomes sepse kjo do te jet hapsira e tyre private qe do ta reflektoi personalitetin e tyre; e kjo do t’i shtyej ata qe ndoshta edhe te perkujdesen dhe t’a mbajne paster ate hapsire. Pra nese gjerat bazike si mobiljet, muret dhe dyshemja jane te thjeshta, atehere mund t’i ipet mundesia femijeve te ken paksa autonomi ne perzgjedhjen e akcesoreve te cilat pastaje munde te ndryshohen kur femijet e kerkojne kete, e te cilat ndryshime nuk do te jet edhe aq e kushtueshme.
kid 6- clean lines
image via pinterest
When it comes to the colour of the child’s choice it is important to consider how we are going to implement it. If the child has a specific colour preference it does not mean that this colour has to be dominant in the space. In other words if the child likes pink then not everything in the room has to be pink including the walls, drapes carpet etc. because we will end up with a boring looking room which may be not interesting at all for the child.

Kur jemi te perzgjedhja e ngjyrerave ateher duhet te kemi kujdes se si do ti qasemi kerkeses se femiut per ngjyren e perzgjedhur. Nese femiu veqme eshte percaktuar per nuancen te cilen e pelqen kjo nuk do te thot se ajo duhet te jet ngjyra baze e dekorit te dhomes. Me fjale tjera nese femiut i pelqen ngjyra rose kjo s’ do te thot se cdo gje ne dhome, duke perfshire ketu edhe muret si dhe pjesa tjeter e dekorit, te jet ne kete ngjyre. Nje dhome e tille do te ishte shume e merzitshme dhe nuk do te zgjonte kurfare interesimi tek femiu.

kid 7 - pink accesories
soft pink and blue
image via pinterest
Some of children love thematic decor. While this decor is attractive for certain ages it is preferable not to overdo the theme. If we keep the theme at minimum than the theme effect will be more enjoyable and liked by a child and others.

Shumica e femijeve e pelqejn dekorin tematik. Perderisa ky dekor eshte i prefrueshem per mosha te caktuara eshte mire qe mos te teprohet me temen. Nese mbahen gjerat ne minimum atehere edhe efekti i temes do te perjetohet me mire dhe do te pelqehet me shume nga femiu dhe te tjeret.

kid 13 - astronomical theme
Circus-cover-easy-living- Kid 7
blue green
green and lilac
images via pinterest
Therefore, if the question comes up on how to create a bedroom for children which is pretty, functional, and which reflects their personality, then the answer would be:

-first and the most important KEEP IT SIMPLE and DO NOT OVERDO IT
-take into consideration how the room will be used by the child and what are his or her interests,
-opt for functional and simple furniture with straight lines the look of which can be easily changed with accessories in different colours,
-give a child the opportunity to get creative by allowing them to select some of the furniture, accessories and colours which will be used in the design.

Pra pyetja bie si ta krijojme nje dhome te kendshme e funkcionale qe e reflekton personalitetin e femiut? Pergjigjja eshte:

-e para dhe me e rendesishmja MOS TA MBINGARKOJME;
-t’e marim parasysh se si do te shfrytezohet ajo dhome nga femiu, dhe se cilat jane interesimet e femiut;
-te perqendrohemi ne perzgjedhjen e mobiljeve te thjeshta dhe funkcionale pamja e te cilave munde t’e ndryshohet me akcesore te ngjyrerave te ndryshme;
-t’i japim mundesi femiut qe te jet kreativ dhe te shprehe mendimin e vet duke i lejuar te beje perzgjedhjen e akcesorve dhe ngjyrerave qe do te perdoren ne dizajn.
1
I made an appearance on a Morning Show at the RTK Live discussing on this topic https://youtu.be/S2aGUgSwwJw
Shiqojeni linkun e bashkangjitur https://youtu.be/S2aGUgSwwJw ne te cilin une jam paraqitur ne emisionin Miremengjezi Kosove RTK Live, per te diskutuar lidhur me kete teme.

Thank you for reading.
Ju faleminderit qe e lexuat kete postim.

Besa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: